Select language : Tiếng Việt | English

Always choose your investors based on who you want to work with, be friends with, and get advice from. Never, ever, choose your investors based on valuation.


Để cấp mới/gia hạn Visa (Thị thực), tùy theo Quốc tịch, quý khách cần cung cấp cho chúng tôi những giấy tờ tối thiểu sau đây:

  • Hộ chiếu.
  • Thông tin và địa chỉ tạm trú tại Việt Nam.

Thời gian hoàn thành: 5 ngày làm việc.

  • Chú ý: Quý khách chỉ bị phạt nếu xin cấp mới/gia hạn thị thực sau 3 ngày hết hạn, trễ 1 – 3 ngày chúng tôi vẫn xin được cấp mới/gia hạn thị thực cho Quý khách mà không bị phạt. Tuy nhiên, tốt nhất Quý khách tốt nhất gửi hồ sơ cho chúng tôi trước 1 tuần hết hạn thị thực, chúng tôi bảo đảm là không mất ngày nếu quý khách đưa sớm 1 tuần.

Your company's most valuable asset is how it is known to its customers - Brian Tracy