Select language : Tiếng Việt | English

Always choose your investors based on who you want to work with, be friends with, and get advice from. Never, ever, choose your investors based on valuation.


 1. Đối tượng miễn thị thực:
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
  • Người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh nếu có đủ các điều kiện:
   1. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài (dưới đây gọi tắt là hộ chiếu) còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.
   2. Giấy miễn thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 2. Giá trị của Giấy miễn thị thực: Giấy miễn thị thực có giá trị đến 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn giá trị của hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp ít nhất 6 tháng.
 3. Thời hạn tạm trú tại Việt Nam: Không quá 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh.
 4. Thủ tục:
  • Hộ chiếu.
  • Các loại giấy tờ khác.
 5. Thời gian hoàn thành:7 ngày.

 


Your company's most valuable asset is how it is known to its customers - Brian Tracy