Select language : Tiếng Việt | English

Always choose your investors based on who you want to work with, be friends with, and get advice from. Never, ever, choose your investors based on valuation.


  • Tư vấn, soạn thảo văn bản, đệ trình lên cơ quan chức năng để có được Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của các công ty Nước ngoài tại Việt Nam.

Your company's most valuable asset is how it is known to its customers - Brian Tracy