Select language : Tiếng Việt | English

Always choose your investors based on who you want to work with, be friends with, and get advice from. Never, ever, choose your investors based on valuation.


 1. Đàm phán, ký kết để thành lập công ty liên doanh giữa các bên nước ngoài, bên Việt Nam hoặ các nhà đầu tư riêng lẻ theo đúng luật định.
 2. Nghiên cứu, soạn thảo, đề trình và tư vấn bảo vệ với các cơ quan nhà nước Việt Nam.
  • Dự án đầu tư.
  • Chuyển giao công nghệ.
  • Điều chỉnh Giấy phép Đầu tư (thay đổi nhân sự, vốn, địa chỉ, chức năng …) cho các công ty đang hoạt động.
  • Tuyển dụng lao động.
 3. Hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đề sau giấy phép đầu tư

Your company's most valuable asset is how it is known to its customers - Brian Tracy