Tư vấn đầu tư tại Việt Nam

  • Đàm phán, ký kết để thành lập công ty liên doanh giữa các bên nước ngoài, bên Việt Nam hoặc các nhà đầu tư riêng lẻ theo đúng luật định.
  • Nghiên cứu, soạn thảo và đệ trình các hồ sơ, tài liệu cần thiết như: nghiên cứu khả thi, hợp đồng liên doanh, điều lệ công ty,... chuẩn bị thành lập công ty mới.
  • Nghiên cứu, soạn thảo, đệ trình và tư vấn bảo vệ với cơ quan nhà nước Việt Nam:
  • Dự án đầu tư.
  • Chuyển giao công nghệ.
  • Điều chỉnh giấy phép đầu tư (thay đổi nhân sự, vốn, địa chỉ, chức năng,...) cho các công ty đang hoạt động.
  • Tuyển dụng lao động.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đều sau giấy phép đầu tư.